ALGEMENE VOORWAARDEN CLIENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BRANCHECENTRUM VOOR CLIENTEN

Per 1 januari 2010

Artikel 1. – Indeling, definities
1. Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten van Branchecentrum voor het leveren van zaken en voor het verrichten van diensten.Zij zijn derhalve ook van toepassing op de duurovereenkomsten tussen Branchecentrum en haar cliënten, op basis waarvan cliënten tegen een vast bedrag gebruik maken van diensten.
 
2.Deze algemene voorwaarden kennen de volgende indeling:
1.Indeling, definities
2.Toepasselijkheid
3.Totstandkoming overeenkomst
4.Afkoelingsperiode
5.Aflevering
6.Uitvoering van de dienstverlening
7.Annulering
8.Indiensttreding van een aan Branchecentrum verbonden zelfstandige professional
9.Rechten van intellectuele of industriële eigendom
10.Overmacht
11.Prijs
12.Betaling
13.Zekerheid
14.Voorbehoud van eigendom en pandrecht
15.Aansprakelijkheid
16.Duur en opzegging
17.Ontbinding
18.Registratie
19.Toepasselijk recht en geschillen
 
3.In het hierna volgende wordt verstaan onder:
I.Branchecentrum: eigenaar van de merknaam Branchecentrum Nederland), danwel de namens of in opdracht van het Branchecentrum werkende of facturerende natuurlijke of rechtspersonen. Branchecentrum houdt kantoor aan de Hardwareweg 4, 3821 BM Amersfoort, Postbus 1466, 3800 BL Amersfoort
II.Diensten/materialen/adviezen/producten/informatie: de prestaties waartoe Branchecentrum zich verbonden heeft, zoals goederen en/of diensten en/of adviezen, die zijn c.q. worden geleverd of ter beschikking gesteld door Branchecentrum aan Cliënt, c.q. beoogd zijn om te worden geleverd of ter beschikking gesteld door Branchecentrum aan Cliënt, onder meer krachtens overeenkomst van koop en/of opdracht, en krachtens duurovereenkomst, alsmede de werkzaamheden, die Branchecentrum voor Cliënt verricht en/of zal verrichten, c.q. beoogd wordt te verrichten;
III.Cliënt: de natuurlijke persoon, danwel private of publieke rechtspersoon (in het geval van een rechtspersoon, via een voor die rechtspersoon op welke wijze dan ook werkzame natuurlijke persoon), die mondeling, schriftelijk, via de Website van Branchecentrum of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Branchecentrum aangeboden diensten/materialen/adviezen/producten/informatie, al dan niet in de vorm van een duurovereenkomst of tijdelijke gratis kennismaking met een duurovereenkomst;
IV.Duurovereenkomst: de hetzij voor onbepaalde duur lopende overeenkomst, danwel tijdelijke overeenkomst op proef bij wijze van kennismaking, inhoudende het tegen een vast bedrag afnemen van diensten/materialen/adviezen/producten/informatie van het Branchecentrum, welke overeenkomst door partijen wordt aangeduid als serviceovereenkomst of servicepakket of dienstenpakket. Waar gesproken wordt van cliënt wordt mede bedoeld de client die een duurovereenkomst heeft gesloten of daarmee kennismaakt;
V.Website: de homepage, bestand en/of bestanden met informatie in stand gehouden door c.q. voor Branchecentrum op het internet; thans bekend onder de URL “www.branchecentrum.nl”
VI.Zelfstandig professional: de natuurlijke of rechtspersoon die economisch en juridisch zelfstandig handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijnde een aanbieder van specialistische diensten voor bestuurders, managers en hun organisaties, welke aanbieder zich aan Branchecentrum verbindt en via Branchecentrum ter beschikking gesteld kan worden aan haar cliënten
 
 
Artikel 2. – Toepasselijkheid
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op de na aanbieding en/of na bevestiging totstand gekomen overeenkomsten en/of rechtshandelingen van Branchecentrum terzake diensten/materialen/adviezen/producten/informatie aan of voor Cliënt ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen danwel ten uitvoer dient te worden gelegd.
 
2.Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdanuitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
 
3. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk alsdan uitgesloten, en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen. Indien deze voorwaarden te zijner tijd worden aangepast, dan zijn de nieuwe gewijzigde voorwaarden alsdan in plaats van de onderhavige voorwaarden van toepassing, nadat Cliënt hiervan op de hoogte is gesteld door Branchecentrum en hij daartegen binnen 4 weken geen bezwaar heeft gemaakt.
 
4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.Eventueel afwijkende voorwaarden die door de cliënt worden gehanteerd, zijn voor Branchecentrum slechts verbindend indien en voor zover Branchecentrum zich daar schriftelijk mee akkoord heeft verklaard. Indien Branchecentrum akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende bepalingen, blijven, ook al wordt dat niet uitdrukkelijk gesteld, deze voorwaarden voor het overige van kracht.
 
5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen in plaats daarvan bepalingen gelden ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen.
 
6. Cliënt geeft Branchecentrum bij voorbaat toestemming de overeenkomst danwel de uitvoering van (een deel van) de overeenkomst over te dragen aan een gelieerde organisatie of andere derden.
 
7. De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van Branchecentrum worden mede gemaakt voor derden, welke door of voor Branchecentrum in de relatie met Cliënt worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover Cliënt. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen gelden voor de totale aansprakelijkheid van Branchecentrum en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.
 
 
Artikel 3. – Totstandkoming overeenkomst
1.     Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van Branchecentrum zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het voorgaande geldt eveneens voor het aanbieden van Diensten/materialen/adviezen/producten/informatie door middel van de Website.
 
2.     De Website www.branchecentrum.nl en collectieve uitingen per e-mail gelden als een openbaar aanbod tot het aangaan van een overeenkomst.
 
3.     Een bevestiging per e-mail door het Branchecentrum aan de cliënt van een mondeling (inclusief telefonisch) met cliënt gemaakte afspraak of door cliënt mondeling of schriftelijk uitgesproken intentie tot het aangaan van een overeenkomst of duurovereenkomst, leidt tot een overeenkomst of duurovereenkomst, na verloop van een bedenktijd / afkoelingsperiode van 8 dagen na ontvangst van de bevestiging, gedurende welke bedenktijd client het recht heeft de totstandkoming van de overeenkomst of duurovereenkomst alsnog tegen te houden.
 
4.   Duurovereenkomsten komen na vervulling van de volgende opschortende voorwaarden stilzwijgend tot stand:
a. als de cliënt tijdens of na afloop van een aan cliënt bevestigde kennismakingsperiode feitelijk gebruik is gaan maken van de geboden diensten/materialen/adviezen/producten/informatie, waaronder een bijeenkomst van het Branchecentrum en een doorverwijzing via het Branchecentrum van een natuurlijk persoon of private rechtspersoon naar een potentiele opdrachtgever;
b. na betaling door cliënt van een vrijwillige bijdrage voorafgaand aan, gedurende of na afloop van een kennismakingsperiode;
c. na afloop van een kennismakingsperiode zonder opzegging door cliënt uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van de kennismakingsperiode;
d. na een aanbod van Branchecentrum per e-mail gedurende of binnen 14 dagen na afloop van een kennismakingsperiode aan cliënt tot het aangaan van een betaalde duurovereenkomst, mits client het aanbod niet heeft afgewezen na een bedenktijd / afkoelingsperiode van 8 dagen na ontvangst van het aanbod.
 
5. Cliënt heeft voorafgaand aan vervulling van de in respectievelijk lid 4a, 4b, 4c en 4d genoemde opschortende voorwaarden het recht schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) aan Branchecentrum te melden dat hij zich niet gebonden acht aan lid 4a en/of lid 4b en/of lid 4c en/of lid 4d van dit artikel. Alsdan zal de door cliënt gewraakte bepaling / zullen de door cliënt gewraakte bepalingen uit lid 4 geen deel meer uitmaken van de duurovereenkomst tussen Branchecentrum en cliënt.
 
6. De cliënt garandeert dat de inhoud van het te verwerken materiaal niet in strijd is met de wettelijke bepalingen en vrijwaart hiertoe Branchecentrum tegen gerechtelijke acties van derden. Niettemin heeft Branchecentrum zonder opgave van redenen het recht een opdracht, al dan niet verstrekt of bevestigd, te weigeren zonder daardoor schadeplichtig te zijn tegenover de cliënt of derden. Branchecentrum is evenzeer gerechtigd een gesloten overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, de uitvoering van een opdracht, al dan niet bevestigd, te weigeren en een reeds begonnen uitvoering van een opdracht te stoppen zonder opgave van redenen en zonder dat Branchecentrum op enige wijze schadeplichtig zal zijn.
 
7.     Voor telefonische opdrachten of wijzigingen van opdrachten aanvaardt Branchecentrum geen verantwoordelijkheid, tenzij deze schriftelijk door Branchecentrum zijn bevestigd. De schriftelijke bevestiging door Branchecentrum is bindend tussen partijen.
 
 
Artikel 4. – Afkoelingsperiode
1.Cliënt heeft het recht een aangegane overeenkomst binnen 8 dagen ongedaan te maken nadat de overeenkomst is ontstaan danwel nadat cliënt van het ontstaan daarvan op de hoogte behoorde te zijn. Ook heeft cliënt het recht afgeleverde diensten, doorverwijzingen en informatie zonder opgave van reden binnen 8 (acht) dagen na ontvangst aan Branchecentrum te retourneren.
 
2.Door Branchecentrum worden niet teruggenomen:
* Diensten/materialen/adviezen/producten/informatie die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Cliënt;
* Zaken die duidelijk van persoonlijke aard zijn;
* Zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
 
3.Van de retour gezonden informatie mag op geen enkele wijze gebruik zijn gemaakt, of nadien alsnog gebruik worden gemaakt
 
4.Alle eventueel voor eigen gebruik of anderszins gemaakte kopieën of bewerkingen of vertalingen van het geleverde – inclusief o.a. diskettes, elektronisch materiaal, handboeken en documentatie – dienen bij de retourzending te worden meegezonden of op het tijdstip van verzending vernietigd dan wel uitgewist te zijn.
 
5.Deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en wordt niet beschouwd als een nieuwe overeenkomst.
 
 
Artikel 5. – Aflevering
1.Branchecentrum staat niet in voor de geschiktheid van het gebruik van materialen/producten/adviezen/diensten/informatie door Cliënt, behoudens voor zover dit uitdrukkelijk in de overeenkomst nader is afgesproken. Indien het gaat om een algemeen althans in ruime kring beschikbaar gestelde (periodieke) uitgave, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Website, staat Branchecentrum evenmin in voor de inhoudelijke juistheid.
 
2.Het risico van verlies of beschadiging van de diensten/materialen/adviezen/producten/informatie die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Cliënt over bij aflevering, en wel op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Cliënt of van een door Cliënt gebruikte hulppersoon zijn gebracht, danwel op het moment dat Branchecentrum aan Cliënt heeft verklaard dat de diensten/materialen/adviezen/producten/informatie ter beschikking van Cliënt worden gehouden.
 
3. De enkele overschrijding van een overeengekomen levertijd brengt Branchecentrum niet in verzuim. Evenmin heeft Cliënt alsdan recht op vergoeding van door hem geleden schade. Branchecentrum is niet gebonden aan levertijden die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: vertraagde dan wel niet-aanlevering door leveranciers van Branchecentrum, extreme weersomstandigheden, uitval van (tele)communicatiemiddel(en), en stakingen van personeel van Branchecentrum of haar (niet-)ondergeschikte hulppersonen.
 
4. Indien de cliënt de opdracht, benodigd materiaal en/of informatie later aanlevert dan overeengekomen, is Branchecentrum gerechtigd de levertijd te wijzigen c.q. de opdracht te weigeren.
 
5. Indien de opdracht met spoed moet worden uitgevoerd, kunnen overwerk en eventuele extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
 
 
Artikel 6. – Uitvoering van de dienstverlening
1.Behoudens voor zover hierna anders is bepaald, is het voorgaande omtrentAflevering ook van toepassing op dienstverlening, tenzij de aard daarvan zich tegen toepassing verzet. Branchecentrum zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Dienstverlening door Branchecentrum richt zich uitdrukkelijk alleen tot Cliënt van Branchecentrum en niet tot bij Cliënt betrokken derden. Branchecentrum staat evenwel niet in voor het bereiken van door Cliënt beoogd resultaat.
 
2.Cliënt is gehouden alle door Branchecentrum verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is Cliënt gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan Branchecentrum.
 
3.Branchecentrum staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de door Cliënt aan Branchecentrum verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, terwijl het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door Cliënt (ook al zijn deze volledig te goeder trouw verstrekt) Branchecentrum aanleiding kan geven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Branchecentrum zal wegens deze beëindiging nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden.
 
4.Cliënt erkent dat de werkzaamheden van Branchecentrum deels een adviserend karakter hebben. Op grond van de aard van de werkzaamheden van Branchecentrum en de subjectieve beoordelingsaspecten, die daarbij steeds een rol spelen, sluit Branchecentrum de aansprakelijkheid ten aanzien van haar werkzaamheden, anders dan ten gevolge van grove schuld en opzet, uit.
 
5.Branchecentrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste en/of onvolledige adviezen die niet uitdrukkelijk het voorwerp van een adviesopdracht zijn.
 
6.Indien Cliënt constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Branchecentrum in de uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten dient hij dit onverwijld, maar uiterlijk binnen 30 dagen aan Branchecentrum schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. Branchecentrum zal in voorkomende gevallen door Cliënt een redelijke termijn worden gegund om,indien mogelijk, het gebrek te herstellen. De kosten hiervan zijn voor rekening van Cliënt tenzij sprake is van aansprakelijkheid van Branchecentrum zoals bedoeld hieronder in de bepaling “Aansprakelijkheid”.
 
 
Artikel 7. – Annulering
Indien een, door het Branchecentrum definitief bevestigde, deelname aan een bijeenkomst 72 uur of korter (zaterdagen en zondagen en algemeen erkende feestdagen tellen als 0 uren) voor aanvang van de betreffende bijeenkomst wordt geannuleerd door de cliënt-deelnemer, om welke reden dan ook, of als de cliënt-deelnemer niet komt opdagen, dan heeft Branchecentrum het recht 100% van het te factureren bedrag voor de deelname van 1 persoon in rekening te brengen aan cliënt.
 
 
Artikel 8. – Indiensttreding van een aan Branchecentrum verbonden zelfstandige professional
1. Wanneer cliënt de doorBranchecentrum ter beschikking gestelde zelfstandig professional in dienst neemt, na de introductie, tijdens de periode van ter beschikking stelling, of binnen 2 jaar na beëindiging van de opdracht, dan is cliënt aan Branchecentrum een vergoeding verschuldigd van 40% van het bruto jaarsalaris danwel de vergoeding die de zelfstandig professional bij cliënt gaat verdienen. Bovendien behoudt Branchecentrum zich het recht voor om de samenwerking met onmiddellijke ingang op te zeggen.
 
2. Onder indiensttreding wordt mede verstaan iedere overeenkomst op grond waarvan de zelfstandig professional werkzaamheden verricht of werkzaam is voor de cliënt, onder welke benaming dan ook.

Onder het bruto jaarsalaris zijn mede inbegrepen: vakantiegeld, eventuele 13e maand en vaste uitkeringen.

3. Indien Branchecentrum zulks verlangt, is de cliënt verplicht haar inzage te geven in de stukken en/of bescheiden waaruit het bruto maand- of jaarsalaris of de vergoeding van de werknemer genoegzaam blijkt.
 
 
Artikel 9. – Rechten van intellectuele of industriële eigendom
1.Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom en databankrecht op de diensten/materialen/adviezen/producten/informatie berusten uitsluitend bij Branchecentrum. Voor het oogmerk zijn de licentiegevers van Branchecentrum, die tegenover Cliënt alleen worden vertegenwoordigd door Branchecentrum, hieronder begrepen. Voor het overige zal Cliënt de diensten/materialen/adviezen/producten/informatie niet verveelvoudigen en/of daarvan kopieën vervaardigen, behoudens voor gebruik binnen de eigen onderneming danwel de eigen ondernemersorganisatie.
 
2.Cliënt is ermee bekend dat de diensten/materialen/adviezen/producten/informatie vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Branchecentrum respectievelijk diens licentiegevers kunnen bevatten. Cliënt verbindt zich de diensten/materialen/adviezen/producten/informatie geheim te houden, niet aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld.
 
3.Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen en/of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de diensten/materialen/adviezen/producten/informatie te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de diensten/materialen/adviezen/producten/informatie.
 
4.Het is Branchecentrum toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de diensten/materialen/adviezen/producten/informatie. Indien Branchecentrum door middel van technische bescherming de diensten/materialen/adviezen/producten/informatie heeft beveiligd, dan is het Cliënt niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen en/of te ontwijken.
 
5.Branchecentrum zal zoals omschreven in deze voorwaarden Cliënt vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat de diensten/materialen/adviezen/producten/informatie inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Cliënt Branchecentrum onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de rechtsvordering, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Branchecentrum. Cliënt zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Branchecentrum verlenen om zich, zo nodig in naam van Cliënt, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. De verplichting tot vrijwaring door Branchecentrum vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Cliënt in de diensten/materialen/adviezen/producten/informatie heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.
 
6.Indien in rechte onherroepelijk vast zou komen te staan dat de diensten/materialen/adviezen/producten/informatie inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Branchecentrum een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich zal voordoen, dan zal Branchecentrum (indien mogelijk) het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat Cliënt het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere materialen, ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Branchecentrum wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van Branchecentrum voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de diensten/materialen/adviezen/producten/informatie in een niet door Branchecentrum gemodificeerde vorm of versie, in samenhang met niet door Branchecentrum geleverde of verstrekte goederen en/of adviezen en/of op een andere wijze dan waarvoor de diensten/materialen/adviezen/producten/informatie zijn ontwikkeld of bestemd.
 
 
Artikel 10. – Overmacht
1.Branchecentrum is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van Branchecentrum en of derden die Branchecentrum voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt.
 
2.In geval van overmacht aan de zijde van Branchecentrum worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer de overmachtsituatie van Branchecentrum langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
 
 
Artikel 11. – Prijs
1.Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld. Transport is niet in de prijs inbegrepen. De prijs voor het verrichten van werkzaamheden ziet alleen op het honorarium voor de werkzaamheden; de kosten, die Branchecentrum daarnaast maakt voor het uitvoeren van de overeenkomst, worden apart in rekening gebracht.
 
2.In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Cliënt te betalen periodiek vervallende bedragen, waaronder begrepen de duurovereenkomst, dan geldt dat Branchecentrum gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen. De wijziging gaat niet in in de eerste drie maanden dat de overeenkomst tussen partijen heeft geduurd. Het voorgaande is niet op prijsverlagingen van toepassing.
 
3.Branchecentrum is in alle gevallen en op grond van bijzonder omstandigheden gerechtigd de overeengekomen prijzen en/of tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Cliënt aan te passen voor diensten/materialen/adviezen/producten/informatie die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd of ter beschikking worden gesteld.
 
4.Indien Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door Branchecentrum kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en/of tarieven als bedoeld in lid 2 of 3 van dit artikel, dan is Cliënt gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die leden bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Branchecentrum genoemde datum waarop prijs- en/of tariefsaanpassing in werking zou treden.
 
 
Artikel 12. – Betaling
1.Tenzij specifieke condities zijn overeengekomen zal Cliënt binnen veertien dagen na factuurdatum het factuurbedrag betalen.
 
2.In afwijking van hetgeen gesteld is in lid 1 van dit artikel, is Branchecentrum gerechtigd, na verkregen (telefonische) toestemming van Cliënt, aan Cliënt gefactureerde bedragen middels een automatische incasso ten laste van de bankrekening van Cliënt te laten uitvoeren. Cliënt is gerechtigd binnen een termijn van 1 maand na afschrijving middels automatische incasso van bedoelde bedragen deze overschrijving ongedaan te maken. Voorafgaand aan deze ongedaanmaking zal Cliënt in overleg treden met Branchecentrum. Indien Cliënt per credit card heeft betaald of automatische incasso heeft gegeven en blijkt dat incasso door Branchecentrum niet mogelijk is door saldotekort, is Branchecentrum gerechtigd een hernieuwde opdracht voor een incasso te plaatsen. De extra kosten worden in dit geval doorberekend aan Cliënt. Ook is Branchecentrum gerechtigd om de gedurende de opzegtermijn van een opgezegde overeenkomst, de nog te factureren bedragen bij wijze van bevoorschotting te incasseren.
 
3.Indien Branchecentrum de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen, dan zal Cliënt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag rente verschuldigd zijn naar een percentage van 1,5% (anderhalf procent) per maand of deel van een maand, welke aan het begin van de volgende maand bij de vordering wordt geteld om rente op te brengen. Indien Cliënt na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimum van € 70,- (zeventig euro) te vermeerderen met BTW.
 
 
Artikel 13. – Zekerheid
1.Cliënt is gehouden op eerste verzoek ten genoegen van Branchecentrum zekerheid te stellen voor al hetgeen hij uit hoofde of in verband met overeenkomsten en/of rechtshandelingen tot stand gekomen tussen Branchecentrum en Cliënt of niet-nakoming daarvan verschuldigd is aan Branchecentrum ter voldoening van al zijn huidige dan wel toekomstige schulden aan Branchecentrum uit welke hoofde dan ook.
 
2.Cliënt heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden voorzien.
 
3. Branchecentrum heeft het recht al hetgeen zij al dan niet opeisbaar en/of al dan niet voorwaardelijk van Cliënt heeft te vorderen, te verrekenen of bij wijze van bevoorschotting te innen, in het bijzonder na opzegging van een overeenkomst door cliënt.
 
 
Artikel 14. – Voorbehoud van eigendom en pandrecht
1.Alle afleveringen van diensten/materialen/adviezen/producten/informatie door Branchecentrum aan Cliënt geschieden onder voorbehoud van eigendom en pandrecht als hieronder.
 
2.Alle aan Cliënt geleverde diensten/materialen/adviezen/producten/informatie blijven eigendom van Branchecentrum, totdat Cliënt voldaan heeft: alle tegenprestaties voor de krachtens overeenkomst verrichte en nog te verrichten (af)leveringen van diensten/materialen/adviezen/producten/informatie (en voor de bearbeiding van die diensten/materialen/adviezen/producten/informatie), alsmede alle schadevergoeding (rente en kosten daaronder begrepen) wegens niet nakoming van dergelijke overeenkomsten tot het leveren en/of bearbeiden van bedoelde diensten/materialen/adviezen/producten/informatie. De in dit lid bedoelde diensten/materialen/adviezen/producten/informatie mogen door Cliënt niet worden vervreemd, verpand of op enig andere wijze door Cliënt worden bezwaard zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Branchecentrum.
 
3.Onder de opschortende voorwaarde van het tenietgaan en of niet (meer) geldig zijn van het in het vorige lid bedoelde eigendomsvoorbehoud, behoudt Branchecentrum zich tevens bij aflevering een pandrecht voor op alle aan Cliënt te leveren diensten/materialen/adviezen/producten/informatie tot zekerheid van de voldoening van alle huidige en toekomstige schulden van Cliënt aan Branchecentrum. Cliënt geeft nu reeds bij voorbaat aan Branchecentrum in pand al hetgeen Branchecentrum onder zich heeft en zal hebben van Cliënt ter verzekering van de in de vorige zin bedoelde schulden van Cliënt aan Branchecentrum. Indien Cliënt’s rechten voorwaardelijk zijn, vindt verpanding onder dezelfde voorwaarden plaats. Vuistpand wordt vermoed onvoorwaardelijk te zijn gevestigd. Cliënt geeft een onherroepelijke machtiging aan Branchecentrum om mee te werken aan een nadere schriftelijke vastlegging en registratie van het pandrecht.
 
 
Artikel 15. – Aansprakelijkheid
1.Branchecentrum en de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor schade die Cliënt lijdt door tekortkomingen van Branchecentrum en/of diens (niet-)ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Branchecentrum of de door haar ingeschakelde derden.
 
2.Branchecentrum is evenwel niet aansprakelijk voor:
I.bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door Cliënt aan Branchecentrum of anderszins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van Cliënt; en
II.bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van door Branchecentrum ingeschakelde (niet-)ondergeschikte hulppersonen en of andere derden.
 
3.In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Branchecentrum en de door Branchecentrum ingeschakelde derden voor door Cliënt geleden schade en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien die overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.
 
4.Aansprakelijkheid van Branchecentrum voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 
5.Cliënt is gehouden Branchecentrum schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen Branchecentrum en Cliënt, behoudens en voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Branchecentrum.
 
6.Indien Branchecentrum ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging van een haar (niet-)ondergeschikte hulppersoon aan een overeenkomst een verweermiddel kan ontlenen, dan kan ook de (niet-) ondergeschikte hulppersoon indien hij op grond van deze gedraging door Cliënt wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware hijzelf bij de overeenkomst partij.
 
7.Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen 1 (één) maand nadat Cliënt de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Branchecentrum schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 
8.Cliënt vrijwaart Branchecentrum voor alle rechtsvorderingen van derden,alsmede schaden, boeten, kosten en renten, welke verband houden met zaken, rechten, informatie, die Cliënt aan Branchecentrum verschaft en/of beschikbaar heeft gehouden.
 
Artikel 16. Garantie
De client die een duurovereenkomst heeft met het Branchecentrum, en aantoont in een bepaald kalenderjaar gebruik te hebben gemaakt van producten of diensten van of via het Branchecentrum via collectieve inkoop, en voorts aantoont dat hij niet tenminste 500 euro ex BTW in het bovenbedoelde kalenderjaar aan prijsvoordelen van of via het Branchecentrum heeft gekregen, krijgt van het Branchecentrum een bedrag van 195 euro ex BTW over het bovenbedoelde kalenderjaar gerestitueerd.
 
Artikel 17. – Duur en opzegging
1.Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig leveren van diensten/materialen/adviezen/producten/informatie door Branchecentrum aan Cliënt, dan is sprake van een duurovereenkomst. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor 1 (één) contractjaar of een half contractjaar, tenzij partijen uitdrukkelijk een andere duur overeenkomen.
 
2.Een duurovereenkomst tussen Branchecentrum en Cliënt, zal telkens stilzwijgend met een periode van 1 (één) contractjaar worden verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst schriftelijk en mits per aangetekende post opzegt, met inachtneming van een opzegtermijn van 6 (zes) contractmaanden voorafgaand aan het einde van de (verlengde) contractstermijn. In het geval van een half contractjaar geldt een opzegtermijn van 2 (twee) contractmaanden.
 
3.Duurovereenkomsten niet bedoel onder lid 1 en 2 en die voor een periode langer dan 1 jaar worden aangegaan, kunnen door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgaaf van reden door schriftelijke opzegging worden beëindigd voor het einde van een kalenderjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van een kalenderjaar, welke aanvangt aan het einde van het kalenderjaar waarin is opgezegd.
 
4.Branchecentrum heeft het recht een overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen met inachtneming van een kortere opzegtermijn, onder gehoudenheid tot een evenredige vermindering van de door Cliënt verschuldigde prijs, voor zover deze betrekking heeft op de periode na de datum waartegen is opgezegd.
 
5.Partijen zullen wegens contractuele opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 
 
Artikel 18. – Ontbinding
1.Cliënt heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst indien Branchecentrum, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn. Indien Cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel reedsdiensten/materialen/adviezen/producten/informatie ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze diensten/materialen/adviezen/producten/informatie en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Branchecentrum ten aanzien van die prestaties in verzuim is.
 
2.Indien Branchecentrum aansprakelijk is jegens Cliënt en/of tot nakoming gehouden, is Branchecentrum, voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming, indien dit naar haar redelijk oordeel van haar gevergd kan worden. Indien Branchecentrum tekortschiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, kan zij de overeenkomst ontbinden. Branchecentrum zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 
3.Branchecentrum kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Cliënt – al dan niet voorlopige – surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, indien Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of indien de onderneming van Cliënt wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Branchecentrum zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 
4.Bedragen die Branchecentrum heeft gefactureerd of zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, of nog zou leveren na een eerdere opzegging door cliënt, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding voor zover nodig direct opeisbaar.
 
 
Artikel 19. – Registratie
Branchecentrum legt de persoonsgegevens die worden verstrekt door de Cliënt, mede door het gebruik van de dienstverlening door Cliënt, vast voor het uitvoeren van de gesloten overeenkomst en om de cliënt op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van onze producten en diensten en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Hierbij tracht Branchecentrum rekening te houden met persoonlijke voorkeuren. Tenslotte kan Branchecentrum (NAW-)gegevens van cliënt ter beschikking stellen aan derden. Indien de cliënt geen prijs stelt op dergelijke aanbiedingen of verstrekking van gegevens aan derden, dan kan hij dit aan Branchecentrum melden. De Cliënt heeft het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Verzoeken dienen schriftelijk aan Branchecentrum te worden gedaan.
 
 
Artikel 20. – Toepasselijk recht en geschillen
1.De overeenkomsten tussen Branchecentrum en Cliënt worden beheerst door Nederlands recht.
 
2.De geschillen welke tussen Branchecentrum en Cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een door Branchecentrum met Cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de uit hoofde des geschils bevoegde rechter te Utrecht.
 
3. Op verzoek wordt kostenloos een exemplaar van deze voorwaarden en de geldende tarievenlijst aan Cliënt toegezonden
 
Stichting WEB (Branchecentrum), Hardwareweg 4, 3821 BM Amersfoort, postbus 1466, 3800 BL Amersfoort. Telefoonnummer 085-0441001, info@branchecentrum.nl, www.branchecentrum.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN ZELFSTANDIG PROFESSIONALS

ALGEMENE VOORWAARDEN BRANCHECENTRUM VOORZELFSTANDIG PROFESSIONALS

Artikel 1. – Indeling, definities

 1. Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten van Branchecentrum Nederland met zelfstandig professionals, zijnde aanbieders van specialistische diensten voor bestuurders, managers en hun organisaties, welke aanbieders zich aan het Branchecentrum verbinden en via het Branchecentrum ter beschikking gesteld kunnen worden bij haar cliënten. Deze algemene voorwaarden kennen de volgende indeling:
  1. Indeling, definities
  2. Toepasselijkheid
  3. Totstandkoming en uitvoering opdracht en overeenkomst
  4. Overmacht
  5. Prijs
  6. Betaling
  7. Ontbinding
  8. Vrijwaring
  9. Geheimhouding
  10. Toepasselijk recht en geschillen
 1. In het hierna volgende wordt verstaan onder:
 1. Branchecentrum Nederland: houder van de merknaam Branchecentrum Nederland), kantoorhoudende Hardwareweg 4, 3821 BM Amersfoort, Postbus 1466, 3800 BL Amersfoort;
 2. Diensten/materialen/adviezen/producten/informatie: de prestaties waartoe Branchecentrum Nederland zich verbonden heeft, zoals goederen en/of diensten en/of adviezen, die zijn c.q. worden geleverd of ter beschikking gesteld door Branchecentrum Nederland aan cliënt, c.q. beoogd zijn om te worden geleverd of ter beschikking gesteld door Branchecentrum Nederland aan cliënt, onder meer krachtens overeenkomst van koop en/of opdracht, alsmede de werkzaamheden, die Branchecentrum Nederland voor cliënt verricht en/of zal verrichten, c.q. beoogd wordt te verrichten;

III. Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die mondeling, schriftelijk, via de Website van Branchecentrum Nederland of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Branchecentrum Nederland aangeboden Diensten/materialen/adviezen/producten/informatie, al dan niet in de vorm van een duurovereenkomst;

 1. Website: de homepage, bestand en/of bestanden met informatie in stand gehouden door c.q. voor Branchecentrum Nederland op het internet; thans bekend onder de URL “www.branchecentrum.nl””
 2. Consument: natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 3. Zelfstandig professional: de natuurlijke of rechtspersoon die economisch en juridisch zelfstandig handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijnde een aanbieder van specialistische diensten voor bestuurders, managers en hun organisaties, welke aanbieder zich aan Branchecentrum Nederland verbindt en via Branchecentrum Nederland ter beschikking gesteld kan worden aan haar cliënten

Artikel 2. – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op de na aanbieding totstandgekomen overeenkomsten en/of rechtshandelingen van Branchecentrum Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen danwel ten uitvoer dient te worden gelegd.
 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
 3. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk alsdan uitgesloten, en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen. Indien deze voorwaarden te zijner tijd worden aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde voorwaarden alsdan in plaats van de onderhavige voorwaarden van toepassing.
 4. Toepasselijkheid van eventuele verkoop- en/of andere voorwaarden van de zelfstandig professional wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en gelden in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen.
 6. De zelfstandig professional geeft Branchecentrum Nederland bij voorbaat toestemming de overeenkomst over te dragen aan een gelieerde maatschappij of andere derden.
 7. De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van Branchecentrum Nederland worden mede gemaakt voor derden, welke door of voor Branchecentrum Nederland in de relatie met de zelfstandig professional worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover de zelfstandig professional. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen gelden voor de totale aansprakelijkheid van Branchecentrum Nederland en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.

Artikel 3. – Totstandkoming en uitvoering opdracht en overeenkomst

 1. Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van Branchecentrum Nederland zijn vrijblijvend, tenzij hierin schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Branchecentrum Nederland kan te allen tijde een verzoek tot het aanvaarden van een opdracht doen, doch Branchecentrum Nederland kan nimmer verplicht worden een opdracht te verstrekken. De zelfstandig professional kan te allen tijde een opdracht van Branchecentrum Nederland tot het verrichten van werkzaamheden aanvaarden, doch daartoe nimmer door Branchecentrum Nederland verplicht worden.
 1. De overeenkomst wordt telkens aangegaan voor bepaalde tijd en wel voor de duur van de overeengekomen werkzaamheden (per opdracht).
 1. Iedere zelfstandig professional is bij het uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden geheel zelfstandig. Binnen dit kader zal een zelfstandig professional streven naar het verwezenlijken van het overeengekomen resultaat.
 1. De zelfstandig professional kan de opdracht, nadat deze bevestigd is tot 2 weken voor de startdatum van de opdracht, teruggeven of in overleg met Branchecentrum Nederland deels of geheel door een ander laten verrichten. Vervolgens houdt Branchecentrum Nederland zich ook het recht voor om te allen tijde de opdracht te annuleren of in overleg met de zelfstandig professional te verplaatsen naar een later tijdstip zonder enige vorm van financiële consequenties.
 1. De zelfstandig professional verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder direct toezicht of leiding door Branchecentrum Nederland.
 1. De zelfstandig professional zal informatie die relevant is binnen de opdracht moeten doorgeven aan Branchecentrum Nederland.
 1. De zelfstandig professional zal niet bij een opdrachtgever van Branchecentrum Nederland in dienst treden, na de introductie, tijdens de periode van ter beschikking stelling, of binnen 2 jaar na beëindiging van de opdracht. Onder indiensttreding wordt mede verstaan iedere overeenkomst op grond waarvan de zelfstandig professional werkzaamheden verricht of werkzaam is voor de opdrachtgever, onder welke benaming dan ook.

Artikel 4. – Overmacht

 1. Branchecentrum Nederland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een verwijtbare tekortkoming van opdrachtgevers van Branchecentrum Nederland en/of derden die Branchecentrum Nederland voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt.
 2. In geval van overmacht aan de zijde van Branchecentrum Nederland worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer de overmachtsituatie van Branchecentrum Nederland langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 5. – Prijs

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
 2. Indien de zelfstandig professional niet akkoord wenst te gaan met een door Branchecentrum Nederland kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en/of tarieven, dan is de zelfstandig professional gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in dit lid bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Branchecentrum Nederland genoemde datum waarop prijs- en/of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 6. – Betaling

Tenzij specifieke betalingscondities zijn overeengekomen zal Branchecentrum Nederland de zelfstandig professional betalen binnen 30 dagen nadat de cliënt de rekening van Branchecentrum Nederland terzake de door de zelfstandig professional verrichte werkzaamheden aan Branchecentrum Nederland zal hebben voldaan.

Artikel 7. – Ontbinding

 1. De zelfstandig professional heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst indien Branchecentrum Nederland, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn.
 2. Indien Branchecentrum Nederland aansprakelijk is jegens de zelfstandig professional en/of tot nakoming gehouden, is Branchecentrum Nederland, voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming, indien dit naar haar redelijk oordeel van haar gevergd kan worden. Indien Branchecentrum Nederland tekortschiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, kan zij de overeenkomst ontbinden. Branchecentrum Nederland zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 3. Branchecentrum Nederland kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de zelfstandig professional – al dan niet voorlopige – surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, indien de zelfstandig professional in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of indien de onderneming van de zelfstandig professional wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Branchecentrum Nederland zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 8. – Vrijwaring

 1. De zelfstandig professional vrijwaart Branchecentrum Nederland voor niet-betaalde belasting en/of premies met betrekking tot de overeengekomen vergoeding.
 2. De zelfstandig professional vrijwaart Branchecentrum Nederland van eventuele schadeclaims van derden.
 3. Ook bij gebrekkige prestaties is Branchecentrum Nederland in beginsel de overeengekomen vergoeding verschuldigd. In geval van voorkomende gebrekkige prestaties kan er overgegaan worden tot ontbinding plus een eis tot schadevergoeding, waarbij de beloning wordt opgeschort.

Artikel 9. – Geheimhouding

De zelfstandig professional verklaart alle vertrouwelijke informatie van Branchecentrum Nederland, waaronder bedrijfsgegevens en financiële of technische gegevens, waarover hij/zij uit hoofde van de overeengekomen werkzaamheden de beschikking heeft gekregen geheim te houden, alsmede de naam van Branchecentrum Nederland niet op enigerlei wijze voor reclamedoeleinden te zullen gebruiken dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Branchecentrum Nederland. Een en ander op straffe van een schadevergoeding ten behoeve van Branchecentrum Nederland van € 4538,- voor iedere overtreding en voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt.

Artikel 10. – Toepasselijk recht en geschillen

 1. De overeenkomsten tussen Branchecentrum Nederland en de zelfstandig professional worden beheerst door Nederlands recht.
 2. De geschillen welke tussen Branchecentrum Nederland en de zelfstandig professional mochten ontstaan naar aanleiding van een door Branchecentrum Nederland met de zelfstandig professional gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de uit hoofde des geschils bevoegde rechter te Utrecht.

Branchecentrum, Hardwareweg 4, 3821 BM Amersfoort, Postbus 1466, 3800 BL Amersfoort. Telefoonnummer 085-0441001,  info@branchecentrum.nl,www.branchecentrum.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN SPONSORS & ADVERTEERDERS

ALGEMENE VOORWAARDEN BRANCHECENTRUM VOORPREFERRED SUPPLIERS, SPONSORS EN ADVERTEERDERS

Artikel 1. – Indeling, definities

 1. Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten van Branchecentrum Nederland met natuurlijke personen en rechtspersonen die hun producten/diensten/adviezen/materialen/informatie onder de aandacht willen brengen van bestuurders, managers, ondernemers en hun organisaties die zijn opgenomen in de database van Branchecentrum Nederland, of anderszins door Branchecentrum Nederland zullen worden gecontracteerd als cliënt.
 2. In het hierna volgende wordt verstaan onder:
 3. Branchecentrum Nederland: De stichting Branchecentrum (houder van de merknaam Branchecentrum Nederland), kantoorhoudende Databankweg 26, 3821 AL Amersfoort, Postbus 1466, 3800 BL Amersfoort;
 4. Aanbod of advertentie: iedere (openbare) aanprijzing van goederen, diensten of denkbeelden, nader aan te duiden met producten, of het vragen van diensten;

III. Preferred supplier, sponsor of adverteerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die mondeling, schriftelijk, via de Website van Branchecentrum Nederland of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Branchecentrum Nederland aangeboden mogelijkheden tot adverteren, al dan niet in de vorm van een duurovereenkomst;

Artikel 2. – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op de na aanbieding totstandgekomen overeenkomsten en/of rechtshandelingen van Branchecentrum Nederland terzake het preferred suppliership, sponsorship van, danwel een advertentie geplaatst door Branchecentrum Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen danwel ten uitvoer dient te worden gelegd.
 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
 3. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk alsdan uitgesloten, en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen. Indien deze voorwaarden te zijner tijd worden aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde voorwaarden alsdan in plaats van de onderhavige voorwaarden van toepassing.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van de preferredsupplier, sponsor of preferred supplier, sponsor of adverteerder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.Eventueel afwijkende voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn voor Branchecentrum Nederland slechts verbindend indien en voor zover Branchecentrum Nederland zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Indien Branchecentrum Nederland akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende bepalingen, blijven, ook al wordt dat niet uitdrukkelijk gesteld, deze voorwaarden voor het overige van kracht.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en gelden in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen.
 6. Preferred supplier, sponsor of adverteerder geeft Branchecentrum Nederland bij voorbaat toestemming de overeenkomst over te dragen aan een gelieerde maatschappij.
 7. De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van Branchecentrum Nederland worden mede gemaakt voor derden, welke door of voor Branchecentrum Nederland in de relatie met Preferred supplier, sponsor of adverteerder worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover Preferred supplier, sponsor of adverteerder. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen gelden voor de totale aansprakelijkheid van Branchecentrum Nederland en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.

Artikel 3. – Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van Branchecentrum Nederland zijn vrijblijvend, tenzij hierin schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het voorgaande geldt eveneens voor het leveren van Diensten/materialen/adviezen/producten/informatie door middel van de Website.
 1. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Branchecentrum Nederland een opdracht schriftelijk of per e-mail aanvaardt of door Branchecentrum Nederland uitvoering aan een opdracht wordt gegeven.
 2. De opdrachtgever garandeert dat de inhoud van het te verwerken materiaal niet in strijd is met de wettelijke bepalingen en vrijwaart hiertoe Branchecentrum Nederland tegen gerechtelijke acties van derden. Niettemin heeft Branchecentrum Nederland zonder opgave van redenen het recht een opdracht, al dan niet verstrekt of bevestigd, te weigeren zonder daardoor schadeplichtig te zijn tegenover de opdrachtgever of derden. Branchecentrum Nederland is evenzeer gerechtigd een gesloten overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, de uitvoering van een opdracht, al dan niet bevestigd, te weigeren en een reeds begonnen uitvoering van een opdracht te stoppen zonder opgave van redenen en zonder dat Branchecentrum Nederland op enige wijze schadeplichtig zal zijn.
 3. Voor telefonische opdrachten of wijzigingen van opdrachten aanvaardt Branchecentrum Nederland geen verantwoordelijkheid, tenzij deze schriftelijk door Branchecentrum Nederland zijn bevestigd. De schriftelijke bevestiging door Branchecentrum Nederland is bindend tussen partijen.

Artikel 4. – Aflevering

 1. De enkele overschrijding van een overeengekomen levertijd brengt Branchecentrum Nederland niet in verzuim. Evenmin heeft Preferred supplier, sponsor of adverteerderalsdan recht op vergoeding van door hem geleden schade. Branchecentrum Nederland is niet gebonden aan levertijden die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: vertraagde dan wel niet-aanlevering door leveranciers van Branchecentrum Nederland, extreme weersomstandigheden, uitval van (tele)communicatiemiddel(en) en stakingen van personeel van Branchecentrum Nederland of haar (niet-) ondergeschikte hulppersonen.
 2. Indien de opdrachtgever de opdracht, benodigd materiaal en/of informatie later aanlevert dan overeengekomen, is Branchecentrum Nederland gerechtigd de levertijd te wijzigen c.q. de opdracht te weigeren.
 3. Indien de opdracht met spoed moet worden uitgevoerd, kunnen overwerk en eventuele extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5. – Annulering

Indien een opdracht van 1 tot 21 dagen voor de overeengekomen begindatum van uitvoering wordt geannuleerd, om welke reden dan ook, heeft Branchecentrum Nederland het recht boven de gemaakte kosten, inclusief kosten van derden, 30% van het oorspronkelijk te factureren bedrag in rekening te brengen.

Artikel 6. – Uitvoering van de dienstverlening

 1. Branchecentrum Nederland behoudt zich bij het plaatsen en/of verzorgen van advertenties en of publicaties voor de Preferred supplier, sponsor of adverteerder het recht voor – zonder hier overigens toe verplicht te zijn om in hetgeen door de Preferred supplier, sponsor of adverteerder aan Branchecentrum Nederland ter beschikking is gesteld wijzigingen aan te brengen, die zij uit redactioneel, uitgeverstechnisch of anderszins dienstig of gewenst oordeelt.
 2. Preferred supplier, sponsor of adverteerder is gehouden alle door Branchecentrum Nederland verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is Preferred supplier, sponsor of adverteerder gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan Branchecentrum Nederland. .
 3. Branchecentrum Nederland staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de door Preferred supplier, sponsor of adverteerder aan Branchecentrum Nederland verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, terwijl het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door Preferred supplier, sponsor of adverteerder (ook al zijn deze volledig te goeder trouw verstrekt) Branchecentrum Nederland aanleiding kan geven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Branchecentrum Nederland zal wegens deze beëindiging nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden.
 4. Indien Preferred supplier, sponsor of adverteerder constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Branchecentrum Nederland in de uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten dient hij dit onverwijld, maar uiterlijk binnen 30 dagen aan Branchecentrum Nederland schriftelijk gemotiveerd kenbaar maken. Branchecentrum Nederland zal in voorkomende gevallen door Preferred supplier, sponsor of adverteerder een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. De kosten hiervan zijn voor rekening van Preferred supplier, sponsor of adverteerder tenzij sprake is van aansprakelijkheid van Branchecentrum Nederland zoals bedoeld hieronder in de bepaling “Aansprakelijkheid”.

Artikel 7. – Rechten van intellectuele of industriële eigendom

Preferred supplier, sponsor of adverteerder garandeert Branchecentrum Nederland, dat er bij het plaatsen van advertenties geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens Auteurswet of andere regelgeving op het gebied auteursrecht, databankrecht of intellectuele eigendom dan wel het recht met betrekking tot onrechtmatige daad. Preferred supplier, sponsor of adverteerder vrijwaart Branchecentrum Nederland zowel in en buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde regelgeving geldig kunnen maken.

Artikel 8. – Overmacht

 1. Branchecentrum Nederland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van Branchecentrum Nederland en/of derden die Branchecentrum Nederland voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt.
 2. In geval van overmacht aan de zijde van Branchecentrum Nederland worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer de overmachtssituatie van Branchecentrum Nederland langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 9. – Prijs

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Transport is niet in de prijs inbegrepen. De prijs voor het verrichten van werkzaamheden ziet alleen op het honorarium voor de werkzaamheden; de kosten, die Branchecentrum Nederland daarnaast maakt voor het uitvoeren van de overeenkomst, worden apart in rekening gebracht.
 2. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Preferred supplier, sponsor of adverteerder te betalen periodiek vervallende bedragen, waaronder begrepen duurovereenkomsten, dan geldt dat Branchecentrum Nederland gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen. De wijziging gaat niet in in de eerste drie maanden dat de overeenkomst tussen partijen heeft geduurd. Het voorgaande is niet op prijsverlagingen van toepassing.
 3. Branchecentrum Nederland is in alle gevallen en op grond van bijzonder omstandigheden gerechtigd de overeengekomen prijzen en/of tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Preferred supplier, sponsor of adverteerder aan te passen.
 4. Indien Preferred supplier, sponsor of adverteerder niet akkoord wenst te gaan met een door Branchecentrum Nederland kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en/of tarieven als bedoeld in lid 2 of 3 van dit artikel, dan is Preferred supplier, sponsor of adverteerder gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die leden bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Branchecentrum Nederland genoemde datum waarop prijs- en/of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 10. – Betaling

 1. Tenzij specifieke condities zijn overeengekomen zal Preferred supplier, sponsor of adverteerder binnen dertig dagen na factuurdatum het factuurbedrag betalen op een door Branchecentrum Nederland aan te wijzen bank-of girorekening.
 2. In afwijking van hetgeen gesteld is in lid 1 van dit artikel, is Branchecentrum Nederland gerechtigd, na verkregen (telefonische) toestemming van Preferred supplier, sponsor of adverteerder, aan Preferred supplier, sponsor of adverteerder gefactureerde bedragen middels een automatische incasso ten laste van de bankrekening van Preferred supplier, sponsor of adverteerder te laten uitvoeren. Preferred supplier, sponsor of adverteerder is gerechtigd binnen een termijn van 1 maand na afschrijving middels automatische incasso van bedoelde bedragen deze overschrijving ongedaan te maken. Voorafgaand aan deze ongedaanmaking zal Preferred supplier, sponsor of adverteerder in overleg treden met Branchecentrum Nederland. Indien Preferred supplier, sponsor of adverteerder per creditcard heeft betaald of automatische incasso heeft gegeven en blijkt dat incasso door Branchecentrum Nederland niet mogelijk is, is Branchecentrum Nederland gerechtigd een hernieuwde opdracht voor een incasso te plaatsen. De extra kosten ad. € 2,30 (twee euro en dertig cent) worden in dit geval doorberekend aan Preferred supplier, sponsor of adverteerder.
 3. Indien Branchecentrum Nederland de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen, dan zal Preferred supplier, sponsor of adverteerder, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag rente verschuldigd zijn naar een percentage van 1,5% per maand of deel van een maand, welke aan het begin van de volgende maand bij de vordering wordt geteld om rente op te brengen. Indien Preferred supplier, sponsor of adverteerder na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Preferred supplier, sponsor of adverteerder naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimum van € 70,- (zeventig euro) te vermeerderen met BTW.

Artikel 11. – Zekerheid

 1. Preferred supplier, sponsor of adverteerder is gehouden op eerste verzoek ten genoegen van Branchecentrum Nederland zekerheid te stellen voor al hetgeen hij uit hoofde of in verband met overeenkomsten en/of rechtshandelingen tot stand gekomen tussen Branchecentrum Nederland en Preferred supplier, sponsor of adverteerder of niet-nakoming daarvan verschuldigd is aan Branchecentrum Nederland ter voldoening van al zijn huidige dan wel toekomstige schulden aan Branchecentrum Nederland uit welke hoofde dan ook.
 2. Preferred supplier, sponsor of adverteerder heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden voorzien. Branchecentrum Nederland heeft het recht al hetgeen zij uit al dan niet opeisbaar en/of al dan niet voorwaardelijk van Preferred supplier, sponsor of adverteerder heeft te verrekenen.

Artikel 12. – Aansprakelijkheid

 1. Branchecentrum Nederland is niet aansprakelijk voor schade die Preferred supplier, sponsor of adverteerder lijdt door tekortkomingen van Branchecentrum Nederland en/of diens (niet-)ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Branchecentrum Nederland.
 2. Branchecentrum Nederland is evenwel niet aansprakelijk voor:
 3. bij Preferred supplier, sponsor of adverteerder of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door Preferred supplier, sponsor of adverteerder aan Branchecentrum Nederland of anderszins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van Preferred supplier, sponsor of adverteerder; en
 4. bij Preferred supplier, sponsor of adverteerder of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van door Branchecentrum Nederland ingeschakelde (niet-)ondergeschikte hulppersonen en of andere derden.
 5. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Branchecentrum Nederland en de door Branchecentrum Nederland ingeschakelde derden voor door Preferred supplier, sponsor of adverteerder geleden schade en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien die overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.
 6. Aansprakelijkheid van Branchecentrum Nederland voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 7. Preferred supplier, sponsor of adverteerder is gehouden Branchecentrum Nederland schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen Branchecentrum Nederland en Preferred supplier, sponsor of adverteerder, behoudens voorzover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Branchecentrum Nederland.
 8. Indien Branchecentrum Nederland ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging van een haar (niet-)ondergeschikte hulppersoon aan een overeenkomst een verweermiddel kan ontlenen, dan kan ook de (niet-)ondergeschikte hulppersoon indien hij op grond van deze gedraging door Preferred supplier, sponsor of adverteerder wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware hijzelf bij de overeenkomst partij.
 9. Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen 1(één) maand nadat Preferred supplier, sponsor of adverteerder de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Branchecentrum Nederland schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 10. De Preferred supplier, sponsor of adverteerder vrijwaart Branchecentrum Nederland voor alle rechtsvorderingen van derden, alsmede schaden, boeten, kosten en renten, welke verband houden met advertenties, zaken, rechten, informatie, die de Preferred supplier, sponsor of adverteerder aan Branchecentrum Nederland verschaft en/of beschikbaar heeft gehouden.

Artikel 13. – Duur en opzegging

 1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig plaatsen van advertenties door Branchecentrum Nederland voor Preferred supplier, sponsor of adverteerder, dan wordt de overeenkomst aangegaan voor 1(één) jaar, tenzij partijen uitdrukkelijk een andere duur overeenkomen.
 2. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, dan kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgaaf van reden door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dan dient bij de opzegging een termijn van minimaal 6(zes) kalendermaanden in acht te worden genomen.
 3. Partijen zullen wegens contractuele opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 4. Branchecentrum Nederland heeft het recht een overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen met inachtneming van een kortere opzegtermijn, onder gehoudenheid tot een evenredige vermindering van de door Cliënt verschuldigde prijs, voor zover deze betrekking heeft op de periode na de datum waartegen is opgezegd.

Artikel 14. – Ontbinding

 1. Preferred supplier, sponsor of adverteerder heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst indien Branchecentrum Nederland, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn. Indien Preferred supplier, sponsor of adverteerder op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds Diensten/materialen/adviezen/producten/informatie ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze Diensten/materialen/adviezen/producten/informatie en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Branchecentrum Nederland ten aanzien van die prestaties in verzuim is.
 2. Indien Branchecentrum Nederland aansprakelijk is jegens Preferred supplier, sponsor of adverteerder en/of tot nakoming gehouden, is Branchecentrum Nederland, voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming, indien dit naar haar redelijk oordeel van haar gevergd kan worden. Indien Branchecentrum Nederlandtekortschiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, kan zij de overeenkomst ontbinden. Branchecentrum Nederland zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 3. Branchecentrum Nederland kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Preferred supplier, sponsor of adverteerder – al dan niet voorlopige – surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, indien Preferred supplier, sponsor of adverteerder in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of indien de onderneming van Preferred supplier, sponsor of adverteerder wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Branchecentrum Nederland zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 4. Bedragen die Branchecentrum Nederland heeft gefactureerd of zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 15. – Overdraagbaarheid

 1. De rechten en verplichtigen uit deze overeenkomst kunnen door Preferred supplier, sponsor of adverteerder niet aan derden worden geleverd of overgedragen.

Artikel 16. – Toepasselijk recht en geschillen

 1. De overeenkomsten tussen Branchecentrum Nederland en Preferred supplier, sponsor of adverteerder worden beheerst door Nederlands recht.
 2. De geschillen welke tussen Branchecentrum Nederland en Preferred supplier, sponsor of adverteerder mochten ontstaan naar aanleiding van een door Branchecentrum Nederland met Preferred supplier, sponsor of adverteerder gesloten overeenkomstdanwel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de uit hoofde des geschils bevoegde rechter te Utrecht.

Branchecentrum, Postbus 1466, 3800 BL Amersfoort. Telefoonnummer 085-0441001, info@branchecentrum.nl, www.branchecentrum.nl